Privatumo politika

 

UAB“ ŽALIASIS NAMAS“ PRIVATUMO POLITIKA

2018-05-18, Kaunas

 

Mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis žodžiu ar raštu, įskaitant elektronines priemones, ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu.

Ši UAB“ Žaliasis namas“ privatumo politika ( toliau – Politika ) skirta informuoti Jus, kaip mes renkame, naudojame, dalinamės ir tvarkome Jūsų pateiktus ar mūsų kitaip surinktus Jūsų asmens duomenis. Taip siekiame ir įsipareigojame užtikrinti sąžiningą, saugų ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą, naudojimą ir tvarkymą.

Peržiūrėkite šią Politiką ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis vienu iš būdų, nurodytų žemiau.

Šią Politiką mes galime keisti, todėl rekomenduojame Jums šią Politiką periodiškai peržiūrėti.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.

Šioje Politikoje vartojamus Asmens duomenų ir Duomenų subjektų terminus mes suprantame taip:

Asmens duomenys– tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats/pati, arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, adresas ir pan.

Duomenų subjektas ( Jūs )– tai fizinis asmuo ( klientas, jo atstovas ), kurio asmens duomenis mes gauname ir toliau naudojame. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į UAB“ Žaliasis namas“ atsakingą darbuotoją  telefonu ( 8-37 451616 , elektroniniu paštu  buha@zaliasis-namas.lt arba paštu adresu Draugystės g.19, LT-51230, Kaunas.

 

Kokius duomenis mes renkame apie Jus?

Mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

·     pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, adresą, el. pašto adresas;

 

Kokiais tikslais mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis?

Mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs pats. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais apibrėžtais teisėtais pagrindais. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais pagrindiniais tikslais:

·      kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti, mes renkame Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą,  adresą, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą ir kitus kontaktinius duomenis;

·      kad užtikrintume paslaugų teikimą nuotoliniu būdu. Šiuo tikslu saugome telefono ryšio numerį, el. pašto adresą ir kitus Jus identifikuojančius duomenis;

·      kad galėtume įgyvendinti teisės aktų pažeidimų prevenciją, nustatymą. Šiam tikslui mes taip pat galime naudoti kontaktinę informaciją siekiant informuoti Jus apie neteisėtas veikas Jūsų vardu;

 

Kas mums suteikia teisę gauti ir naudoti jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis gauname ir naudojame esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:

·     Jūs ketinate užsisakyti mūsų teikiamas paslaugas ar prekes;

·     Jūs ketinete pasirašyti bendradarbiavimo sutartį;

·     Jūs davėte sutikimą raštu , žodžiu arba pats pateikdamas savo asmens duomenis , sutinkate su UAB“ Žaliasis namas“  asmens duomenų tvarkymo Politika.

·     Asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų nustatytu pagrindu;

·     Siekiant mūsų teisėtų interesų, tokių kaip, pavyzdžiui:

·     siekiant gerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti mūsų veiklos nuoseklumą ir tvarumą, Jums teikiamų paslaugų visapusiškumą ir atitikimą Jūsų lūkesčiams bei maksimalų Jūsų pasitenkinimą mūsų paslaugomis;

·     siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius, bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti;

·     siekiant užkardyti neteisėtas veikas bei nuolat vertinti su tuo susijusias rizikas (pvz., neteisėtas pasinaudojimas mūsų tinklapyje viešai skelbiama informacija).

Svarbu: jei nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant įvykdyti prašymą, užsakymą, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

 

Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?

Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate kai kreipiatės dėl mūsų paslaugų ir jomis naudojatės, teikiate užsakymus ar pretenzijas ir pan.

Mes galime rinkti Jūsų asmeninę informaciją susirašinėdami elektroniniais laiškais, siunčiamais iš ar į UAB“ Žaliasis namas“. Kitu atveju, informaciją apie Jus renkame ir generuojame, kai ją mums pateikiate, pavyzdžiui, prisiregistravę ar pateikę atsiliepimą elektroninėmis priemonėmis.

 

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

UAB „Žaliasis namas“ užtikrina asmens duomenų apsaugą vadovaudamasi tiek tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais, tiek Lietuvos Respublikos teisės aktais, todėl Jūsų asmens duomenis teikia tretiems asmenims pagal vienkartinius šių asmenų teisėtus prašymus . Visais atvejais iš duomenų gavėjo UAB’ Žaliais namas“ reikalauja teisinio pagrindo. Nesant teisinio pagrindo – UAB “Žaliasis namas“ atsisako pateikti Jūsų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti:

·      teismams ir kitoms teisėsaugos ir (ar) ginčų nagrinėjimo institucijoms šioms vykdant teisėtus įgaliojimus arba mūsų iniciatyva, pareiškiant, vykdant ar siekiant apginti teisinius reikalavimus;

·

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome spausdintuose dokumentuose ir UAB“ Žaliasis namas’ informacinėse sistemose ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai bei tiek, kiek duomenis yra būtina saugoti dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų ir terminų.

 

Kiek saugi yra Jūsų asmeninė informacija?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Visgi, informacijos perdavimo, internetu ar elektroniniu paštu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo UAB“ Žaliasis namas“, todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami mums informaciją Jūsų pasirinktomis priemonėmis.

 

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

·     teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;

·     teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;

·     teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;

·     teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;

·     teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;

·     teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats (pati) ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba užsakymo pateikimo ar sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);

·     teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;

·     teisę pateikti skundą priežiūros institucijai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt);

 

Kaip Jūs įgyvendinsite savo teises?

Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums iškylančius klausimus dėl šioje Politikoje pateikiamos informacijos. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus ar pranešimus (toliau – Prašymas) Jūs buha@zaliasis-namas.lt, paštu adresu Draugystės g. 19, LT- 51230 Kaunas, arba atvykus nurodytu adresu.

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų Prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679 12 str.5 dalyje ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai Jus informuodami raštu.

 

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus asmens duomenis,  mes laikomės šių principų:

·      Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

·      Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

·      Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

·      tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);

·      Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

·      Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

Mūsų įsipareigojimai

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus asmens duomenis, mes įsipareigojame:

·      Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

·      netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;

·      tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;

·      užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;

·      tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

·      būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi;

·      vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

 

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius. Apie pakeitimus mes pranešime interneto svetainėje www.zaliasis-namas.lt ir kitomis priemonėmis.